Wygraj voucher
na wycieczkę!

Weź wyjątkową
filiżankę za darmo!

Jak wziąć udział w konkursie?

  1. Kup kawę Tchibo Exclusive Instant lub Tchibo Privat Kaffee i zachowaj paragon.
  2. Odpowiedz na pytanie: „W jaką podróż zabiera Cię kawa Tchibo?”.
  3. Zarejestruj odpowiedź korzystając z zakładki Zgłoś paragon.
  4. Zachowaj paragon i czekaj na nagrodę.

Szczegóły konkursu:

  • konkurs w sklepach sieci TESCO
  • konkurs trwa od 13.03 do 31.03.2014
  • nagrody główne: 3 vouchery na wycieczkę o wartości 2000 PLN każdy
  • konkurs dotyczy zakupu kawy Tchibo Exclusive lub Tchibo Privat Kaffee

Nie czekaj, weź udział w konkursie!
Co tydzień do wygrania voucher
na wycieczkę.

Lub skorzystaj z promocji
w wybranych sklepach sieci Tesco.
Kup dowolną kawę Tchibo za min. 20 PLN
i weź ze sklepu wyjątkową filiżankę
Tchibo za darmo.

Wypełnij formularz

Wszystkie pola są wymagane

Regulamin konkursu/Regulamin promocji konsumenckiej

REGULAMIN promocji
"Podróż z kawą Tchibo"1. Organizator i czas trwania promocji

1.1. Organizatorem promocji pod nazwą "Podróż z kawą Tchibo", zwanego dalej "Promocją", lub „Konkursem” jest „Legend Group” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 99, 02 – 952 Warszawa, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Promocja trwa w okresie od dnia 13 marca 2014r. do dnia 13 maja 2014r. to jest do dnia zakończenia postępowania reklamacyjnego.

1.3. Promocja odbywać się będzie zgodnie z jej regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Niniejszy regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki na jakich promocja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do złożenia reklamacji lub składania roszczeń przez Uczestników Promocji.

1.4. Niniejsza promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540).

1.5 Produktami objętymi Promocją są wybrane kawy „Tchibo”: Kawy instant: Tchibo Exclusive 200 g, Privat Kaffee 100 g (trzy warianty); kawy mielone: Privat Kaffee 250g (trzy warianty), (dalej „Produkty Promocyjne”) zakupione w czasie trwania Promocji w sklepach sieci Tesco.2. Uczestnik Promocji

2.1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie, zwana dalej "Uczestnikiem".

2.2. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba będąca: (a) pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, sieci sklepów Tesco, a także pracownikiem lub współpracownikiem podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem lub siecią Tesco lub pracownikiem lub współpracownikiem spółek zależnych od Organizatora lub sieci Tesco; (b) pracownikiem lub współpracownikiem podmiotów które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Promocji; osobą najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.

2.3. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny.3. Warunki udziału w Promocji

3.1. Udział w Promocji możliwy jest dla Uczestników w okresie od dnia 13 marca 2014. od godziny 0:00 do dnia 31 marca 2014r. do godziny 24:00, zwanym dalej "Czasem Promocji".

3.2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest działanie Uczestnika polegające na zakupie w Czasie Promocji „Produktu promocyjnego” w sklepach sieci Tesco.

3.3. W celu wzięcia udziału w Promocji, Uczestnik powinien:
3.3.1. dokonać zakupu Produktu Promocyjnego, w myśl pkt 3.2. powyżej i zachować paragon;
3.3.2. dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Promocji poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej pod adresem www.kawatchibo.pl obowiązkowo podając numer telefonu, numer paragonu dokumentującego dokonanie zakupu Produktu, oraz odpowiedź na pytanie Konkursowe „W jaką podróż zabiera mnie kawa Tchibo?”, zwaną dalej „Odpowiedzią”;

3.4. Odpowiedź powinna być zawarta na nie więcej niż nie więcej niż 200 znaków ze spacjami. W przypadku nadesłania przez Uczestnika Odpowiedzi przekraczającej 200 znaków ze spacjami, Odpowiedź nie bierze udziału w Konkursie.

3.5. Wyboru najlepszej Odpowiedzi dokona powołane przez Organizatora jury ("Jury") podczas obrad przeprowadzonych w dniach:
- 19 marca 2014 r. spośród odpowiedzi nadesłanych w okresie 13 marca 2014 r. – 18 marca 2014 r.;
- 26 marca 2014 r. spośród odpowiedzi nadesłanych w okresie 19 marca 2014 r. – 25 marca 2014 r.;
- 1 kwietnia 2014 r. spośród odpowiedzi nadesłanych w okresie 26 marca 2014 r. – 31 marca 2014 r.

3.6. W trakcie każdego z trzech dni obrad Jury dokona według swojego uznania wyboru jednej najlepszej jej zdaniem Odpowiedzi i przyzna jej autorowi nagrodę, o której mowa w pkt. 3.11.1. poniżej („Nagroda”).

3.7. W celu stworzenia listy rezerwowej, Jury wybierze w każdym z trzech dni obrad jedną dodatkową Odpowiedź, na wypadek gdyby wybrany laureat nagrody, o której mowa w pkt. 3.11.1. poniżej, nie wykonał wszystkich warunków wskazanych w Regulaminie.

3.8. Decyzja Jury jest suwerenna, nie może zostać zmieniona i nie podlega zaskarżeniu przez Uczestników.

3.9. Z obrad Jury zostanie sporządzony protokół podpisany następnie przez wszystkich jej członków.

3.10. Kryterium wyboru najlepszej Odpowiedzi przez Jury stanowić będą w szczególności następujące elementy: oryginalność pomysłu, oryginalność ujęcia, błyskotliwość twórcy.

3.11. Nagrodami w Konkursie są 3 vouchery uprawniające do wzięcia udziału w wycieczce turystycznej, na warunkach określonych na voucherze o wartości 2.000,00 zł. wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 222,00 zł. o łącznej wartości 2.222,00 zł. każdy, dalej „Nagroda”. Każdy zwycięzca Konkursu otrzyma od Organizatora nie więcej niż 1 Nagrodę, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu.

3.12. Nagroda nie stanowi dochodu Uczestnika z tytułu umowy o pracę zawartej z Organizatorem i stanowi dochód Uczestnika niezwiązany ze świadczoną na rzecz Organizatora pracą.

3.13. Każdy Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji, przy czym każde zgłoszenie powinno być poprzedzone działaniem Uczestnika, o którym mowa w pkt 3.3. powyżej. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, o której mowa w pkt 3.11. powyżej.

4. Odbiór nagrody

4.1. Uczestnik, który wygra Nagrodę, zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej na numer telefonu podany przez Uczestnika w zgłoszeniu. Wyłoniony przez Organizatora zwycięzca w dniu:
- 19 marca 2014 r. zostanie poinformowany w dniu 20 marca 2014 r.
- 26 marca 2014 r. zostanie poinformowany w dniu 27 marca 2014 r.
- 1 kwietnia 2014 r. zostanie poinformowany w dniu 2 kwietnia 2014 r.

4.2. W przypadku, gdy Uczestnik nie odbierze telefonu w dniu określonym w pkt 4.1, nagroda przepada, a prawo do nagrody uzyskuje Uczestnik z listy rezerwowej. Uczestnik z listy rezerwowej zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej na numer telefonu podany przez Uczestnika w zgłoszeniu w kolejnym dniu roboczym.

4.3. Organizator w godzinach pomiędzy 10:00 a 18:00 podejmie nie więcej niż 5 prób kontaktu ze zwycięzcą, przy czym jedno połączenie nie będzie trwało dłużej niż 5 sygnałów. Zwycięzca jest zobowiązany w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia o wygranej przesłać na adres Organizatora – Legend Group Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 99, 02-952 Warszawa, następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego wraz ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz kopię paragonu lub paragonów potwierdzających zakup Produktów.

4.4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania paragonu, o którym mowa w pkt 4.3. powyżej, Organizator wyśle do zwycięzców nagrody, o których mowa w pkt 3.11 powyżej za pomocą przesyłki kurierskiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres podany przez zwycięzcę.


4.5. W przypadku, gdy informacja o przyznaniu nagrody nie dotrze do zwycięzcy w czasie określonym w Regulaminie w związku z brakiem możliwości kontaktu telefonicznego lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Organizatora albo w przypadku gdy zwycięzca nie prześle Organizatorowi swoich danych osobowych oraz kopii paragonu zakupu w wyznaczonym terminie, zwycięzca traci prawo do nagrody i nie jest uprawniony do żadnego ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu.

4.7. Aktualna lista zwycięzców Promocji będzie dostępna na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.kawatchibo.pl.

4.8. Nagrody nieodebrane przez zwycięzców przepadają i pozostają własnością Organizatora.

4.9. Wygrane nagrody nie podlegają wymianie i nie przysługuje za nie ekwiwalent pieniężny.

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia 12 marca 2014r., nie później jednak niż do dnia 22 kwietnia 2014r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

5.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora.

5.3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 13 maja 2014 r.

5.4. Decyzja Jury rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej ponowne odwołanie do Jury.

6. Jury

6.1. Organizator powoła dwuosobowe wewnętrzne Jury, które dokonywać będzie wyboru w myśl pkt 3.6. powyżej i będzie sprawować nadzór nad prawidłowością urządzania Promocji. W skład Jury wchodzą następujące osoby:

Pani – Anna Mazurkiewicz;
Pani – Ewa Pawłowska

6.2. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6.3. Jury będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

7. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

7.1. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z Odpowiedzi nadesłanej w związku z Promocją nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji Odpowiedzi przysłanej przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia.

7.2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Promocji, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród.

7.3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora w związku z Promocją.

7.4. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Promocji, w tym do otrzymania nagrody.

7.5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej pod adresem www.kawatchibo.pl i www.tesco.pl.

8.2. Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik powinien zapoznać się z treścią warunków Konkursu określonych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji.

8.3. Uczestnik biorąc udział w Promocji potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek lecz działanie Uczestnika.

8.4. Nagroda w Promocji zostanie wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361) tj. po potrąceniu przez Organizatora kwoty podatku w wysokości 10% wartości całej nagrody, będącego równowartością nagrody pieniężnej w wysokości 222,00 zł. i wpłaceniu go na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

8.6. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd.

8.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niewłaściwe działanie firm kurierskich i firm świadczących usługi w zakresie usług pocztowych, w tym w szczególności za uszkodzenia, zniszczenie, niedoręczanie lub wadliwe doręczenie nagród.

7.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagród lub inne sytuacje powodujące brak możliwości lub utrudnienia odbioru nagrody leżące po stronie zwycięzcy Promocji.


Regulamin promocji
„Kawa Tchibo przyjemnie podana”


I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Kawa Tchibo przyjemnie podana” (dalej „Promocja”) jest Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Fabrycznej 5, 00-446 Warszawa, tel. (22) 383 16 08, fax (22) 383 16 10, e-mail: office@tchibo.pl, NIP 521-012-40-30, REGON 011567818, KRS 0000019739, Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego.
2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Promocja trwa w okresie od dnia 13 marca 2014 r do dnia wyczerpania zapasów nagród.
4. Produktami objętymi Promocją są dowolne kawy „Tchibo” (dalej „Produkty Promocyjne”), zakupione w czasie trwania Promocji w jednym ze sklepów wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Akcją nie jest objęty serwis internetowy TESCO -  TESCO e-zakupy.
II. Warunki udziału w Promocji
1. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność lub nieposiadające zdolności do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, uczestniczący w Promocji jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest nabycie w czasie trwania Promocji Produktów Promocyjnych o łącznej wartości co najmniej 20,00 złotych w jednym ze sklepów wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu;
3. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie. Każdorazowo warunkiem uczestnictwa jest spełnienie warunków uczestnictwa w Promocji wskazanych w pkt II.2 Regulaminu.
4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
5. Dokonanie zgłoszenia udziału w Promocji poprzez spełnienie warunków uczestnictwa wskazanych w pkt II.2 Regulaminu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Nagrody w Promocji
1. Nagrodami przyznawanymi w Promocji (zwanymi ogólnie „Nagrodami”) jest łącznie: trzydzieści filiżanek „Tchibo” w każdym ze sklepów wymienionych w Załączniku nr 1 o wartości 13,00 zł brutto każda.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.
3. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
IV. Zasady przyznawania Nagród w Promocji
1. Do otrzymania Nagrody uprawniony jest Uczestnik, który dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji zgodnie z pkt. II.2 Regulaminu. W przypadku, gdy wartość produktów Promocyjnych nie przekroczy kwoty wskazanej w pkt II. 2. Nagroda uczestnikowi nie przysługuje. W takim wypadku uczestnik będzie mógł wyłącznie nabyć nagrodę po cenie określonej przez sklep. Nagroda nie zostanie przyznana w innym sklepie, aniżeli w sklepie, w którym dokonano zakupu Produktów Promocyjnych.
2. Nagrody przyznawane są do wyczerpania zapasów, zgodnie z zasadą opisaną w pkt. II.1 Regulaminu.
V. Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w czasie trwania Promocji także w miejscach jej organizacji.
3. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Załącznik numer 1
Nr sklepuFormatMiastoAdres
31001HMWrocławul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław
31002HMCzęstochowaul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa
31003HMŁódźul. Widzewska 22 92-308 Łódź
31004HMGliwiceul. Łabędzka 26 44-100 Gliwice
31005HMWarszawaul. Połczyńska 121/125 01-377 Warszawa
31006HMPoznańul. Serbska 7 61-696 Poznań
31007HMKrakówul. Kapelanka 54 30-347 Kraków
31008HMŁódźul. Pojezierska 93 91-341 Łódź
31009HMTychyul. Towarowa 2 43-100 Tychy
31010HMJelenia Góraul. Jana Pawła II 17 58-506 Jelenia Góra
31011HMZielona Góraul. Energetyków 2a 65-729 Zielona Góra
31012HMRzeszówAl. Powstańców Warszawy 13 35-329 Rzeszów
31013HMBielsko-Białaul. Warszawska 180 43-300 Bielsko-Biała
31014HMLubinul. Paderewskiego 101 59-300 Lubin
31015HMBydgoszczul. Toruńska 101 85-817 Bydgoszcz
31016HMKielceul. Świętokrzyska 20 25-406 Kielce
31017HMGorzów Wielkopolskiul. Słowiańska 70 66-400 Gorzów Wielkopolski
31018HMLublinul. W. Orkana 4 20-504 Lublin
31019HMRuda Śląskaul. 1-go Maja 370a 41-700 Ruda Śląska
31020HMStargard Szczecińskiul. Szczecińska 81 73-110 Stargard Szczeciński
31021HMWarszawaul. Górczewska 212/226 01-460 Warszawa
31022HMWarszawaul. Stalowa 60/64 03-429 Warszawa
31023HMWarszawaAl. KEN 14 02-797 Warszawa
31024HMSzczecinul. Milczańska 31f 70-117 Szczecin
31025HMGdyniaul. Kcyńska 27 81-005 Gdynia
31026HMOlsztynul. Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn
31027HMGorzów Wielkopolskiul. Górczyńska 19 66-400 Gorzów Wielkopolski
31028HMPoznańul. Opieńskiego 1 60-685 Poznań
31029HMPoznańul. Mrągowska 4 60-161 Poznań
31030HMKaliszAl. Wojska Polskiego 2 62-800 Kalisz
31031HMWrocławul. Długa 37/47 53-633 Wrocław
31032HMBytomul. Chorzowska 86 41-910 Bytom
31033HMKrakówul. Wielicka 259 30-663 Kraków
31034HMŁódźul. Piłsudskiego 15/23 90-306 Łódź
31035HMWarszawa Piastówul. Tysiąclecia 7 05-820 Warszawa Piastów
31036HMWłocławekul. Kruszyńska 17/27 87-800 Włocławek
31037HMŚwidnicaul. Strzegomska 2 58-105 Świdnica
31038CHMChełmul. Lwowska 24 22-100 Chełm
31039HMSzczawno Zdrójul. Łączyńskiego 44 58-310 Szczawno Zdrój
31040HMGdyniaul. Nowowiczlińska 35 81-577 Gdynia
31041HMTarnowskie Góryul. Zagórska 220 42-600 Tarnowskie Góry
31042HMSkierniewiceul. Czesława Liska 1 96-100 Skierniewice
31043HMKaliszul. Majkowska 28 62-800 Kalisz
31044HMMielecul. Żeromskiego 15 39-300 Mielec
31045CHMOpolePl. Teatralny 13 45-056 Opole
31046CHMŚwiecieul. Cukrowników 2 86-100 Świecie
31047CHMKrapkowiceul. 3-go Maja 44 47-303 Krapkowice
31048HMGłogówul. Piłsudskiego 15 67-200 Głogów
31049CHMMysłowiceul. Moniuszki 61 41-400 Mysłowice
31050CHMŁukówul. Międzyrzecka 49 21-400 Łuków
31051CHMJaworul. Poniatowskiego 17 59-400 Jawor
31052CHMBytomul. Karpacka 1a 41-907 Bytom
31053CHMŻywiecAl. Legionów 45 34-300 Żywiec
31054CHMŁowiczul. Ułańska 12 99-400 Łowicz
31055CHMNamysłówul. Mariańska 3 46-100 Namysłów
31056HMWarszawaul. Fieldorfa 41 04 - 125 Warszawa
31057CHMWyszkówul. Pułtuska 96 07-200 Wyszków
31058CHMRopczyceul. Grunwaldzka 41 39-100 Ropczyce
31059CHMOławaul. 3-go Maja 51 55-200 Oława
31060CHMBiłgorajul. Generał Komorowskiego 18 23-400 Biłgoraj
31062CHMChrzanówul. Szpitalna 15 32-500 Chrzanów
31063CHMGostyńul. Leszczyńska 5 63-800 Gostyń
31064HMRybnikul. Żorska 2 44-200 Rybnik
31065HMOstrowiec Świętokrzyskiul. Mickiewicza 30 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
31066CHMWodzisław Śląskiul. 26-go Marca 96 44-300 Wodzisław Śląski
31067CHMSzamotułyul. Jana Pawła II 3 64-500 Szamotuły
31068CHMKozieniceul. Warszawska 34 26-900 Kozienice
31069CHMJelenia Góraul. Wolności 239a 58-560 Jelenia Góra
31070HMKatowiceul. Chorzowska 107 40-101 Katowice
31071HMOstrów Wielkopolskiul. Kaliska 120 63-400 Ostrów Wielkopolski
31072CHMBolesławiecAl. 1000-lecia 49 59-700 Bolesławiec
31073HMStalowa Wolaul. Przemysłowa 2b 37-450 Stalowa Wola
31074CHMSwarzędzul. Cieszkowskiego 39 62-020 Swarzędz
31075CHMŻagańul. Reymonta 3 68-100 Żagań
31076CHMPolkowiceul. Młyńska 2a 59-100 Polkowice
31077CHMMiędzyrzeczul. Konstytucji 3-go Maja 2 66-300 Międzyrzecz
31078CHMBogatyniaul. Daszyńskiego 43a 59-920 Bogatynia
31079CHMKościanul. Śmigielska 53a 64-000 Kościan
31080CHMGubinul. Budziszyńska 10 66-620 Gubin
31081CHMRawiczul. Stanisława Kamińskiego 2 63-900 Rawicz
31082CHMŚwiebodzinul. Sulechowska 8 66-200 Świebodzin
31083CHMKnurówul. Szpitalna 37 44-194 Knurów
31084CHMSzczecinekul. Koszalińska 82 78-400 Szczecinek
31085CHMKrasnystawul. Zakręcie 2j 22-300 Krasnystaw
31088HMWrocławul. Legnicka 58 54-204 Wrocław
31089CHMTurekul. Konińska 25 62-700 Turek
31090CHMBochniaul. Partyzantów 2a 32-700 Bochnia
31091HMGdańskul. Cienista 30 80-180 Gdańsk
31092HMStarogard Gdańskiul. Zblewska 5 83-200 Starogard Gdański
31093CHMLegnicaul. Chojnowska 41 59-220 Legnica
31094HMOpoleul. Ozimska 72 45-368 Opole
31095CHMSokółkaul. Lotników Lewoniewskich 3 16-100 Sokółka
31096CHMBrzeg DolnyAl. Jerozolimskie 39 56-120 Brzeg Dolny
31097CHMOstrów Wielkopolskiul. Księdza Czesława Majorka 2 63-400 Ostrów Wielkopolski
31098CHMGliwiceul. Wielicka 8 44-103 Gliwice
31099CHMDzierżoniówul. Świdnicka 71 58-200 Dzierżoniów
31100CHMRydułtowyul. Ładna 2 44-280 Rydułtowy
31101CHMGarwolinul. Kościuszki 61 08-400 Garwolin
31102HMPiłaul. Bydgoska 135 64-920 Piła
31103CHMCzłuchówul. Kasztanowa 4 77-300 Człuchów
31104HMWrocławul. Paprotna 7 51-117 Wrocław
31105CHMNakło nad Noteciąul. Sądowa 14a 89-100 Nakło nad Notecią
31106CHMUstrońul. Cieszyńska 32 43-450 Ustroń
31107CHMLubartówul. Lubelska 84 21-100 Lubartów
31108HMPrzemyślul. Lwowska 36 37-700 Przemyśl
31109CHMŚwiebodziceul. Wałbrzyska 42a 58-160 Świebodzice
31110HMKoszalinul. Paderewskiego 1 75-450 Koszalin
31111CHMMilanówekul. Królewska 123a 05-822 Milanówek
31112CHMSosnowiecul. 1-go Maja 21-23 41-200 Sosnowiec
31113CHMRadzyń Podlaskiul. Mieczysława Stagrowskiego 1 21-300 Radzyń Podlaski
31114CHMKostrzyn nad Odrąul. Gorzowska 98 66-470 Kostrzyn nad Odrą
31115CHMHrubieszówul. Dworcowa 4 22-500 Hrubieszów
31116CHMŁęcznaul. Chełmska 29 21-010 Łęczna
31117CHMEłkul. Suwalska 8/10 19-300 Ełk
31118CHMPruszcz Gdańskiul. Ignacego Domejki 1 83-000 Pruszcz Gdański
31119CHMLubaczówul. płk. Dąbka 2a 37-600 Lubaczów
31120CHMŁapyul. gen.Wł.Sikorskiego 116 18-100 Łapy
31121HMPuławyul. Dęblińska 18d 24-100 Puławy
31122CHMStaszówul. Mickiewicza 62 28-200 Staszów
31123HMTarnówul. Nowodąbrowska 127 33-100 Tarnów
31124CHMSulechówul. Tkacka 10 66-100 Sulechów
31125HMWrześniaul. Kaliska 17 62-300 Września
31126CHMZambrówul. Mazowiecka 4a 18-300 Zambrów
31127HMNowy Sączul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz
31128CHMMalborkGrobelno 68A 82-200 Malbork
31129CHMKędzierzyn Koźleul. Głubczycka 12 47-200 Kędzierzyn Koźle
31130CHMGrajewoul. Dworna 29 19-200 Grajewo
31131CHMWarszawaul. Sosnkowskiego 1c 02-495 Warszawa
31132CHMRacibórzul. Opawska 84 47-400 Racibórz
31133CHMSieradzul. Wojska Polskiego 11 98-200 Sieradz
31134CHMGrójecKobylin 1b 05-600 Grójec
31135CHMBrzeszczeul. Ofiar Oświęcimia 24a 32-620 Brzeszcze
31136CHMTuszynul. Rzgowska 100 95-080 Tuszyn
31137HMSuwałkiul. Kościuszki 103 16-400 Suwałki
31138CHMNiskoul. Podoficerska 2 37-400 Nisko
31139HMLesznoul. Poznańska 3 64-100 Leszno
31140CHMKonstantynów Łódzkiul. Jana Pawla II 11/13 95-050 Konstantynów Łódzki
31142CHMŚwiętochłowiceul. Chorzowska 19 41-605 Świętochłowice
31143CHMKolbuszowaul. Tarnobrzeska 25 36-100 Kolbuszowa
31144CHMTrzebnicaul. Siostry Hilgi Brzoski 4 55-100 Trzebnica
31145CHMPłońsk ul. Rzemieślnicza 6 09-100 Płońsk
31146CHMKońskieul. Staszica 1 26-200 Końskie
31147CHMLimanowaul. Tarnowska 9b 34-600 Limanowa
31148CHMSławnoul. Kupiecka 4 76-100 Sławno
31149CHMKościerzyna ul. Hallera 29 83-400 Kościerzyna
31151HMŻaryul. Broni Pancernej 15 68-200 Żary
31152CHMKluczborkul. Byczyńska 101 46-203 Kluczbork
31153HMBełchatówul. Kolejowa 6 97-400 Bełchatów
31156CHMDąbrowa Tarnowskaul. Sucharskiego 11 33-200 Dąbrowa Tarnowska
31159CHMKętrzynul. Mickiewicza 2a/2 11-400 Kętrzyn
31160CHMWrocławul. Kiełczowska 58 51-315 Wrocław
31161CHMGóra Kalwariaul. Pijarska 123 05-530 Góra Kalwaria
31154HMGliwiceul. Pszczyńska 315 44-100 Gliwice
31155HMŁomżaul. Zawadzka 38 18-400 Łomża
31162CHMŻoryul. Folwarecka 23 44-240 Żory
31163HMInowrocławul. Wojska Polskiego 88-100 Inowrocław
31164HMSochaczewul. Wójtówka 2D Sochaczew
31165CHMCzechowice Dziedziceul. Legionów 83, 45-302 Czechowice-Dziedzice
Pobierz PDF

Kontakt

Dziękujemy za
wysłanie formularza

Lista laureatów konkursu w sieci Tesco.


1. Adriana – 601 899 xxx
"Do wnętrza ziaren ekspedycja, subtelna nawigacja aromatyczna, podroż harmonijnej pianki szlakiem,z kompasem wypełnionym smakiem, bo kawa TCHIBO wprost z tropików, jest unikatem wśród przewodników :)."


2 . Maciej – 888 584 xxx
"Kawowa odyseja,wojaż globtrotera,gdy słoik kawy Tchibo otwieram.Pełna wrażeń wycieczka,na trasie z cukru góry i rzeka mleczka.Tchibo to podróży biuro,co raczy smakiem kawy i częstuje egzotyczną naturą."


3. Marta – 691 223 xxx
"Jeden Tchibo łyk otwiera świata drzwi. Brazylijskie słońce w chłodne dni, Gwatemala na wyciągnięcie ręki. Dziś dwa łyki zabrały mnie na równiny Afryki. A jutro... kto wie, gdzie Tchibo zabierze mnie?"